جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu
به نام خداوند جان و خرد

کتاب و جزوه های مترور
کتاب و جزوه های آموزشی مترور برآمد وچکیده‌ی بیش از بیست‌ سال تجربه عملی و آموزشی است که دردسترس شما ارجمندان  قرار مي‌گيرد.
http://www.metror.ir/metror-shop

اگرجستجوی شما بدون پاسخ مانده است از لینک جستجوی هوشمند ، دوباره تلاش فرمایید :
جستجوی هوشمند

یادآوری : برای کاربر شدن ( عضویت ) در تارنمای مترور، نام کاربری خود را به لاتین وارد نمایید. با سپاس
پیوند کاربری (عضویت)

کانال تلگرامی مترور :.......

کتاب و جزوه های مترور

دستورالعمل حل اختلاف قرارداد هاي صنعت نفت به شماره بخشنامه 221-2-28.1  download

یک نمونه مقاله آنالیز تاخیرات به روش پنجره ای به زبان انگلیسی و با مثال ، در فرمت پاور پوینت


 

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور ‌مصوب 58.11.3

‌ماده واحده: تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌به جاي كميسيون شاهنشاهي مندرج در تبصره فوق، شوراي عالي فني مركب از سه نفر به پيشنهاد وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه و‌تصويب هيأت وزيران تشكيل و وظايف ذيل را عهده‌دار مي‌گردد:

‌الف - بررسي و تصويب قيمتهاي پايه و ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به آن

ب - بررسي و تصويب قيمت كارهاي خاص كه قيمتهاي پايه قابل عمل در آنها نمي‌باشد.

ج - تجديد نظر در نرخ پيمانها در صورت لزوم و وجود توجيه كافي، مشروط بر آن كه در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پيش‌بيني لازم براي‌جزييات جبران هزينه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

‌تبصره 1 - در مورد پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي، در صورتي كه بار مالي ناشي از تجديد نظر در قيمتها از 20% مبلغ‌اوليه پيمان و حداكثر از مبلغ ده ميليون ريال تجاوز ننمايد، اختيارات شوراي عالي فني با شوراي فني استان كه اعضاي آن بعداً اعلام مي‌گردد.

‌تبصره 2 - در مورد پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كشوري اختيارات فوق‌الذكر در صورتي كه بار مالي ناشي از تجديد نظر در قيمت‌ها از 15%‌مبلغ اوليه پيمان و حداكثر از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز ننمايد، با وزير يا رييس دستگاه اجرايي و بيش از پنجاه ميليون ريال تا يكصد و پنجاه ميليون‌ريال مشروط بر آن كه از 10% مبلغ اوليه پيمان تجاوز ننمايد با وزير يا رييس دستگاه اجرايي و تأييد وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه خواهد‌بود.

‌د - بررسي و اتخاذ تصميم در مسائلي كه مورد سئوال دستگاه‌هاي اجرايي و كارفرمايان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصي ارائه ننموده باشد.

ه - وظايف دبيرخانه شوراي عالي فني مذكور در اين قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.

‌و - مصوبات شوراي عالي فني مذكور در اين قانون براي دولت لازم‌الاجرا است.

همانگونه كه مي دانيم در شرايط عمومي پيمانهاي فهرست بهايي خسارتي بابت تمدبد مدت پيمان حاصل از تاخيرات مجاز پيمانكار براي وي ديده نشده است و به عبارتي مسكوت مانده در اين ارتباط انجمن شركتهاي ساختماني دستورالعملي را جهت محاسبه خسارت ناشي از اين تمديد تهيه و پيشنهاد داده است كه مي توانيد ازلينك زير دانلود و مطالعه فرماييد :

لينك دانلود دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت ناشي از تمديد مدت پيمان

 

 

 دستورالعمل نحوه درخواست تجديد نظر در نرخ پيمان موضوع اصلاح تبصره 80 ، به شماره بخشنامه 47707/100 مورخ 27/06/89 براي طرح هاي ملي ، ملي استاني شده و استاني

لينك دانلود دستورالعمل تجديد نظر در نرخ پيمان ها

 

 

 

دليل قيمت جديد شدن بولت هاي با جنس بالاتر از st37  در فهرست بهاء 1385 ( و اضافه بهاء در فهرست هاي بهاء ابنيه 86 و بعد از آن ) و تعلق گرفتن اضافه بهاء به بولت هاي با قطر بالاتر از 50 ميليمتر براساس مفاد نشريه شماره 55 (مشخصات فني عمومي كارهاي ساختمان ) 

 دفاعيه و كليم قيمت جديد بولت در فهرست بهاء ابنيه 1385 تهيه شده توسط مترور   a.jafarzadeh

 

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register