آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 674
موضوع‌ها: 68
اعضا: 156
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.27
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.03
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.06
تعداد ارسال‌های هر عضو: 4.32
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 8.91
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: دشتي
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0.64%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: مهمان (با 3 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: قوانین کار و تامین اجتماعی (با 604 ارسال , 3 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (91 پاسخ)
بخشنامه مزد 1392 (3 پاسخ)
جزوه شماره يك متره و برآورد سايت مترور - B03 (1 پاسخ)
نمونه آزمون عمومي عضويت درانجمن ASPE (1 پاسخ)
شاخص هاي تعديل سه ماهه اول و دوم 1390 (1 پاسخ)
نمونه صورت مجلس تحويل زمين كارگاه (1 پاسخ)
قرارداد كار -فايل اكسل (1 پاسخ)
حدنصاب معاملات در سال 1391 (1 پاسخ)
آيين نامه اجرايي ماده 23 قانون برنامه و بودجه (0 پاسخ)
اینکوترمز 2010 (0 پاسخ)
قيمت آهن آلات مورخ 24/11/1391 (0 پاسخ)
نرخ فولاد و سيمان در دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم 1385 (0 پاسخ)
نرخ فولاد و سيمان در دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1391 (0 پاسخ)
شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1391 (0 پاسخ)
فهرست های بهای نفت و گاز 1391 (0 پاسخ)
بخشنامه تعديل - 173073 (35,233 بازدید)
شاخص هاي تعديل سه ماهه اول و دوم 1390 (32,298 بازدید)
شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها 90 سوم و چهارم (25,446 بازدید)
جزوه شماره يك متره و برآورد سايت مترور - B03 (21,644 بازدید)
نامه نحوه محاسبه شاخص کلی تجهیز و برچیدن کارگاه (18,735 بازدید)
بخشنامه نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل (18,468 بازدید)
بخشنامه 5090 بخشنامه تمديد مدت پيمان (18,170 بازدید)
جبران بخشي از آثار هدفمندي يارانه ها (17,917 بازدید)
اینکوترمز 2010 (17,092 بازدید)
شاخص تورم در سال 91 (16,286 بازدید)
نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1390 (16,282 بازدید)
بخشنامه هاي جبران اثار هدفمندي و تغيير قيمت ارز در پروژه هاي نفتي فاقد تعديل (16,018 بازدید)
اشكالات بخشنامه تعديل و پيشنهاد رفع آنها (15,816 بازدید)
نرخ فولاد و سيمان در دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1390 (15,812 بازدید)
نرخ فولاد و سيمان در دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم 1389 (15,645 بازدید)