فهرست بهای واحد پايه رشته توزیع نيروی برق سال 1399 برای دومین سال پیاپی از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید ؛

با درود
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد؛
http://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5520

این فهرست بها نسبت به فهرست بهای پایه سال گذشته آن دگرش هایی دارد،
از جمله ۱۲ فصل دیگر از جمله فصل حمل به فصل های این فهرست بها افزوده شده و پیوست های آن از ۳ به ۴ افزایش داشته است (فصل ضریب های منطقه ای که البته ضریب های منطقه ای به فصل های تامین در این فهرست بها اعمال نمی گردند).
همچنین رسته این فهرست بهای پایه ، رسته نیرو می باشد و کد رشته آن ، (۸۵) تعیین شده است.
#فهرست_بهای_پایه
#رشته_توزیع_نیروی_برق
#حمل
#ضریب_منطقه_ای
#رسته_نیرو
#کد_رشته
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror