به استناد ماده ۳۴ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، تهيه و تدوين آيين نامه نظام فني اجرايي يكپارچه كشور برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور گذاشته شده است.

پيش‌نويس آيين نامه ياد شده با تلاش مشاور دارای صلاحیت و همفكری همكاران امور نظام فني و اجرايي كشور و صاحبان دیدگاه صنعت احداث، تهيه گرديده و جهت بررسي و دریافت دیدگاه ها براي سازمان هاي برنامه استانها ارسال گرديده است.

نویسندگان ادعا دارند اين آيين نامه از دید دامنه شمول، اثرگذاری بلند مدتي بر الگوي پيش بيني شده بر امر ساخت و ساز و توسعه كشور خواهد داشت.

فایل متن کامل پیش نویس نظام فنی جدید 1397

و این هم نسخه جاری نظام فنی و اجرایی کشور به شماره 42339

 

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nezam_Fanni_1397.pdf)پیش نویس نظام فنی و اجرایی جدید کشورپیش نویس 1397520 kB320
Download this file (nezamfanni-Ejraee-42339-1385.pdf)نظام فنی و اجرایی 42339تصویب نامه 423391188 kB296