جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu
به نام خداوند جان و خرد

کتاب و جزوه های مترور
کتاب و جزوه های آموزشی مترور برآمد وچکیده‌ی بیش از بیست‌ سال تجربه عملی و آموزشی است که دردسترس شما ارجمندان  قرار مي‌گيرد.
http://www.metror.ir/metror-shop

اگرجستجوی شما بدون پاسخ مانده است از لینک جستجوی هوشمند ، دوباره تلاش فرمایید :
جستجوی هوشمند

یادآوری : برای کاربر شدن ( عضویت ) در تارنمای مترور، نام کاربری خود را به لاتین وارد نمایید. با سپاس
پیوند کاربری (عضویت)

کانال تلگرامی مترور :.......

کتاب و جزوه های مترور

در پی بخشنامه ای که سال 95 یا عنوان "تغییر در شرایط اختصاصی و ظرفیت مجاز شرکت ها" ابلاغ و در آن ضریبی را با نام " ضریب متوسط افزایش وزنی براساس شاخص های تعدیل سالانه " تعریف و در بخشنامه تعیین ظرفیت مجاز پیمانکاران جایگزین نصاب معاملات کوچک نمود ، سال 95 این ضریب طی بخشنامه شماره 613299 برابر 1.05 و امسال برای سال 1396 نیز طی بخشنامه شماره 1313020 و برابر با 1.16 اعلام گردید.
هر سه این بخشنامه ها را می توانید در فایل پیوست نگرش فرمایید.
1- بخشنامه شماره  95/576756 
2- بخشنامه شماره 95/613299
3- بخشنامه 96/1313020

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (95-576756.pdf)ضریب جایگزین نصاب معاملات کوچکضریب متوسط افزایش وزنی براساس شاخص های تعدیل461 kB493
با درود

بخشنامه نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت ، به شماره بخشنامه 1232579 در تاریخ 31/03/1396 از سوی سازمان برنامه ابلاغ شد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه پرنام و نشان 4951 گردیده است.
فایل نشانه گذاری شده آن را می توانید به پیوست بارگیری و به کارببرید.
و اما به دید بنده ، 15 مورد از مهمترین دگرش های این بخشنامه نسبت به بخشنامه 4951 به قرار زیر است :
1- در نامه پوششی بخشنامه ،  از بند ث ماده 30 آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات یاد و به آن استناد شده است.
2- در دامنه کاربرد ، کارهای با برآورد برابر یا بیشتر از نصاب معاملات متوسط ، جایگزین کارهای با برآورد 2500 میلیون ریال و بیشتر شده است.
3- دامنه کارهای با ترک تشریفات مناقصه در همان نامه پوششی بیان گردیده است. این مورد در بخشنامه 4951 در بند 9 آن آمده بود.
4- در همان ابتدای بخشنامه ، " انجام موضوع پیمان " جایگزین " برای انعقاد قرارداد" گردیده است.
5- در ردیف 1 بخشنامه و در دامنه کاربرد ، " برای کارهایی که برآوردکار براساس فهرست بها است" درج شده ، باید بدانیم دامنه کاربرد پیش از این در ردیف 8 بخشنامه 4951 و با شرح بیشتری آمده بود.
6- بخش مفاهیم و تعاریف به بخشنامه افزوده شده است.(‌بند 2 بخشنامه)
7- انتخاب ردیف ها از جدول 1 برای درج در جدول 2 از دامنه‌ی مجموع حداقل 65درصد به مجموع حداقل 80درصد دگرش یافته است.(‌بند 3-1-1 بخشنامه)
8- تعداد ردیف های مورد عمل در ستون نهم جدول 3 نیز از حداکثر 40 به حداکثر 50 افزایش یافته است ، البته این دامنه در بخشنامه تازه ، در پرانتز درج شده است!. (‌بند 3-2 بخشنامه)
9- انتخاب روش بهینه برای انجام کارها و تجزیه بهای متناسب با آن به پیش نیازهای تهیه جدول 5 افزوده شده است. (بند 4 بخشنامه)
10- تمایل به دگرش در ضریب بالاسری در پیشنهاد که پیشتر با داشن ردیف در جدول 4 بدیهی می‌نمود ، اینک تنها به دادن تخفیف (کاهش) برای این ضریب شدنی گردیده است و برای آن نیاز به تکمیل جدول شماره 6 می باشد که افزوده شدن این جدول نیزاز دگرش های تازه نسبت به بخشنامه 4951 می باشد.(بند 5 بخشنامه)
11- لحاظ کردن ضریب های لازم در پیمان های فاقد تعدیل در بخشنامه افزوده شده است.( در بند 6 بخشنامه)
12- در بند 8 بخشنامه ، این روش را یکی از روش های بررسی قیمت و ارزیابی مالی دانسته است و رد یا پذیرش تجزیه بهای قیمت پیشنهادی هریک از پیشنهاد دهندگان باید مستند به رسیدگی به جداول این بخشنامه باشد.
13- مستندهای این بخشنامه باید براساس بند پ ماده 10 آیین نامه مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات به بانک اطلاعات مناقصات ارسال گردد.(‌بند 10 بخشنامه)
14- در کارهای با ترک تشریفات مناقصه ، پیمانکار و کارفرما باید مدارک موضوع این بخشنامه را برای هیات موضوع بند(و) ماده 28 قانون برگزاری مناقصات ارایه دهند.(بند 12 بخشنامه)
15- بد نیست یادآور کنیم که جدول شماره 5 نسبت به بخشنامه 4951 بسیار کامل تر شده است و با داده هایی که در آن باید گنجاند ، همچون مقیاس و یا لحاظ یک سوم کارکرد برای زمان های توقف ماشین آلات ، می‌توان خروجی بسیار کارشناسی تری از آن انتظار داشت.
البته برخی دگرش هایی که نام برده شد از آن روی بوده که بخشنامه 4951، پیش از قانون برگزاری مناقصات تهیه و ابلاغ شده بود اما بخشنامه تازه ، در وجود این قانون و آیین نامه های آن تهیه شده است.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (96-1232579.pdf)شماره بخشنامه 1232579نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت1065 kB5124

نصاب معاملات سال 1396 درتاریخ (‌ 95/02/06) به تصویب هیات وزیران رسید ، فایل آن در پیوند زیر در تارنمایمترور نیز قرار گرفت. در متن این بخشنامه آمده است :

الف -  نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  به شرح زیرتعیین می شود :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ دویست میلیون (‌220.000.000 ) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو ميليارد و دویست میلیون (‌2.200.000.000 )‌ ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو ميلياردو دویست میلیون (‌2.200.000.000 )‌ ریال باشد.

ب- نصابمعاملات موضوع بند الف به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد.

 

یادآوری : با اینکه زبان فارسی و قوم های ایرانی خود دارای واژه های فراوان و بسیارزیبایی همچون ترازینه بجای نصاب می باشند ، چرایی بکاربردن واژه های دیگر زبان‌ها در بخشنامه ها که گاه گنگ و ناگیرا هم هستند برای ما کاربران ایرانی مورد پذیرش نیست. ( برخی واژه های زیبای فارسی برابر و جایگزین و با نام " واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشور "  برای شما ارجمندان در سایت مترور بارگزاری شده است ).

تارنمای مترور پیشنهاد می‌دهد در ویرایش های پسین بجای " نصاب معاملات دولتی " بیاییم و " ترازینه‌ی دادوستدهای دولتی " را بکارببریم. دست کم امید که پس از این درویرایش قانون ها و بخشنامه‌های کشور ، از واژه های بیگانه و ناایرانی پرهیز و واژه های فارسی بکاربرده شوند.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (12346_1396.pdf)ترازینه‌ی داد و ستدهای دولتی 95نصاب معاملات دولتی 9635 kB84

بخشنامه پیشنهاد قیمت به شماره 76574
در این جستار فایل این بخشنامه را همراه با فایل آموزشی اجرای آن در نرم افزار تکسا تقدیم می دارد.
1- بخشنامه 76574
2- فایل آموزشی تکسا

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (baksh_76574.pdf)راهنمی تکسا برای بخشنامه 76574روش انجام بخشنامه 76574 در تکسا505 kB252
Download this file (100-76574-P76574.pdf)76574بخشنامه پیشنهاد قیمت 76574256 kB1988

نصاب معاملات سال 1395امروز (‌ 95/02/12) به تصویب هیات وزیران رسید ، فایل آن در لینک زیر در سایت مترور نیز قرار گرفت. در متن این بخشنامه آمده است :

الف -  نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  به شرح زیرتعیین می شود :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ دویست میلیون (‌200.000.000 ) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو ميليارد (‌2.000.000.000 )‌ ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو ميليارد (‌2.000.000.000 )‌ ریال باشد.

ب- نصابمعاملات موضوع بند الف به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد.

 

یادآوری : با اینکه زبان فارسی خود دارای واژه های فراوان و بسیارزیبایی همچون ترازینه (‌بجای نصاب ) است  ، چرایی بکاربردن واژه های تازی و لاتین در بخشنامه ها که گاه گنگ و ناگیرا هم هستند برای ما کاربران ناپیداست. ( برخی واژه های زیبای فارسی برابر و جایگزین و با نام " واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشور "  برای شما ارجمندان در سایت مترور بارگزاری شده است ).

تارنمای مترور پیشنهاد می‌دهد در ویرایش های پسین بجای " نصاب معاملات دولتی " بیاییم و " ترازینه‌ی دادوستدهای دولتی " را بکارببریم. دست کم امید که پس از این درویرایش قانون ها و بخشنامه‌های کشور ، از واژه های بیگانه و تازی پرهیز و واژه های فارسی بکاربرده شوند.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (15185-@metror.pdf)نصاب معاملات سال 1395ترازینه‌ی داد و ستدهای دولتی 9579 kB1628

بخشنامه ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ، ارزیابی کیفی و ارجاع کار بانضمام جدول ظرفیت مجاز پیمانکاران در سال 1394 ، روز گذشته بر روی سایت نظام فنی قرار گرفت (‌ ظرفیت مجاز 11 رشته در این جدول اعلام شده است ).

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (30593-Zarfiyat94.pdf)بخشنامه ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصاتظرفیت مجاز پیمانکاران در سال 1394278 kB36396

حد نصاب معاملات (‌داد و ستد های دولتی ) در سال 1394

امروز پرسش و پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره  511101  ، در مورد نحوه به روز آوری و هنگام سازی برآورد مناقصاتی که بر اساس فهرست های بهای سال 1394 در سه ماهه اول سال 94 که هنوز شاخص های سه ماهه چهارم سال قبل اعلام نشده اند به شرح پیوست بر روی سایت نظام فنی قرار گرفت .

تصویب نامه حد نصاب معاملات سال 1393 از 7 ارديبهشت ماه 93 بر روی وبسایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرار گرفت ، فایل آن در لینک اختصاصی زیر در سایت مترور نیز قرار گرفته و قابل دانلود می باشد.

حد نصاب تعیین شده با امضا معاون اول رييس جمهور به تاريخ 30 ارديبهشت 93  به شرح زیر ابلاغ شده است :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ يكصد و بيست میلیون (‌120.000.000 ) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ يك ميليارد و دويست میلیون (‌1.200.000.000 )‌ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ يك ميليارد و دويست میلیون (‌ 1.200.000.000 )‌ ریال باشد.

و نصابهای تعیین شده از زمان ابلاغ تا زمانی که اصلاح نشده اند ، قابل اجرا خواهند بود.

اين نصاب ها به معاملاتي كه به صورت مزايده برگزار مي شوند تسري مي يابد.

برای اطلاع از نحوه تاثیر نصاب معاملات در هزینه های بالاسری ، " کتاب ضریب بالاسری پیمان " را تهیه و مطالعه فرمایید.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (H50551T21804_Nesab1393.pdf)حدنصاب معاملات سال 1393معاملات و مناقصات دولتي 93166 kB5538

 تصویب نامه حد نصاب معاملات سال 1392 امروز 10 تيرماه 92 بر روی وبسایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرار گرفت ، فایل آن در لینک اختصاصی زیر در سایت مترور نیز قرار گرفته و قابل دانلود می باشد.

حد نصاب تعیین شده به شرح زیر ابلاغ شده است :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ هشتاد و هشت میلیون (‌88000000 ) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون (‌880000000 )‌ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون (‌880000000 )‌ریال باشد.

و نصابهای تعیین شده از زمان ابلاغ تا زمانی که اصلاح نشده اند ، قابل اجرا خواهند بود.

 

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (H49218T82803_Nesab1392.pdf)حدنصاب معاملات سال 1392معاملات و مناقصات دولتي79 kB3827

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register